Zakup towaru

Dowiedz się, jakie obowiązki informacyjne ma przedsiębiorca zawierający z konsumentem umowę sprzedaży lub umowę na świadczenie usług. Obowiązków jest dużo, a ich niespełnienie może skutkować nieważnością umowy.

Moment zawarcia umowy pomiędzy przedsiębiorą a konsumentem jest bardzo ważnym elementem całego procesu zakupu towaru lub usługi. Ustawa o prawach konsumenta określa szereg wymogów, jakie przedsiębiorca musi spełnić najpóźniej w momencie wyrażenia przez konsumenta woli zawarcia umowy sprzedaży albo umowy na świadczenie usług. Warto wiedzieć o czym i w jaki sposób konsument powinien być poinformowany

Stosowanie ustawy

Od kiedy, w jakim zakresie oraz do jakich umów należy stosować ustawę o prawach konsumenta? Warto poznać cele, jakie przyświecają nowej ustawie o prawach konsumenta, aby lepiej zrozumieć sens zmiany przepisów prawa.

Czytaj więcej ...

Techniczne aspekty umowy

Co mówią przepisy na temat kosztów związanych ze sposobem zapłaty? Jakich informacji musi udzielić sprzedawca przed zawarciem umowy? Jak oznakować towar pakowany pojedynczo, a jak w zestawach?

Czytaj więcej ...

Wyłączenia stosowania ustawy

Do jakich umów nie stosuje się ustawy o prawach konsumenta? Istnieje szereg wyjątków i ograniczeń, co do których obowiązują inne przepisy szczególne regulujące daną branżę lub rodzaje umów.

Czytaj więcej ...