DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I KONSUMENTÓW - mówimy jak jest w praktyce

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Polityka Bezpieczeństwa Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Rzetelny Konkurs

Definicja konsumenta

Art 221

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Definicja konsumenta została zmieniona w stosunku do poprzednich definicji poprzez dodanie wyrażenia „z przedsiębiorcą”. Zatem przepisy określają relację pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą w zakresie zawierania umów, gdzie konsument występuje w roli klienta.

Przedsiębiorcą jest zaś osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawną (np. spółka komandytowa) i prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Zgodnie z definicją przepisy ustawy o prawach konsumenta stosują się jedynie do konsumentów, którzy zawierają umowę z przedsiębiorcą, na podstawie której przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć określony towar lub zrealizować na rzecz konsumenta usługę. Jeżeli przedsiębiorca zawiera umowę z innym przedsiębiorcą albo konsument zawiera umowę z drugim konsumentem albo konsument występujący w roli sprzedawcy zawiera umowę z przedsiębiorcą, przepisy w/w ustawy nie mają zastosowania.

W obrocie gospodarczym przedsiębiorcy identyfikują drugiego przedsiębiorcę poprzez żądanie wystawienia faktury na dane firmy. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą sprawa nie jest tak oczywista. Można wyobrazić sobie przypadek, gdy przedsiębiorca dokonuje zakupu i żąda wystawienia na dane firmy faktury, ale zakup nie jest związany z prowadzoną działalnością. O tym, czy zakup jest związany z prowadzoną działalnością decyduje oczywiście sam przedsiębiorca i możliwość uwzględnienia danego kosztu w rozliczeniach podatkowych danego przedsiębiorcy.

Jeżeli zatem mamy do czynienia z sytuacją, gdy doszło do zawarcia umowy sprzedaży i sprzedawca wystawił fakturę na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, w przypadku gdy kupujący chce powołać się na przepisy ustawy o prawach konsumenta i chce skorzystać z uprawnień z niej wynikających wydaje się zasadnym, aby przedstawił argumentację w zakresie możliwości powołania się na w/w ustawę.

W przypadku innych form prowadzenia działalności wystawienie faktury na towary bądź usługi niezwiązane z działalnością danej firmy jest bardziej zasadne, mimo, że tego typu zakupy nie mają wpływu na rozliczenia podatkowe. W przypadku działalności gospodarczej żądanie wystawienia faktury dla samego faktu jej wystawienia bez uzyskania korzyści podatkowych wydaje się bezcelowe.

Jeżeli ar­ty­kuł przydał Ci się, udostępnij go in­nym. Pomóż nam dzielić się wiedzą. Dzięki po­niż­szym przy­ci­skom zaj­mie ci to chwilę.


Podziel się na Facebook Podziel się na Twitter Podziel się na LinkedIn