Wydanie gwarancji

Konsument z umową gwarancji

Przepis reguluje, w jakiej formie oraz kiedy należy wydać dokument gwarancyjny. Dowiedz się, czy dokument gwarancyjny może być wysłany w formie elektronicznej.

Art. 577.2 kodeksu cywilnego

Uprawniony z gwarancji może żądać od gwaranta wydania oświadczenia gwarancyjnego utrwalonego na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny).

Aby móc jak najlepiej korzystać z uprawnień wynikających z gwarancji, należy zapoznać się z treścią dokumentu gwarancyjnego, gdzie opisane są zasady udzielonej gwarancji. Zatem każdy uprawiony z gwarancji (nie tylko konsument) może żądać wydania dokumentu gwarancyjnego, który powinien być w formie papierowej lub na innym trwałym nośniku np. poprzez przesłanie jej w formie elektronicznej na adres mailowy.

W przypadku istnienia gwarancji, ale niewydania kupującemu dokumentu gwarancyjnego, za rzeczy podlegające gwarancji odpowiada wówczas sam sprzedawca, a nie gwarant.

Z żądaniem wydania dokumentu gwarancyjnego można wystąpić tylko w stosunku do gwaranta.

Zwykle dokument gwarancyjny przybiera postać karty gwarancyjnej lub książki gwarancyjnej, ewentualnie może być doręczony w np. w formie elektronicznej, ale w takiej formie, aby odbiorca mógł taki dokument przechowywać i odtwarzać w toku zwykłych czynności.

Tagi: reklamacje

Komentarze