Rękojmia a gwarancja. Jakie są różnice między rękojmią, a gwarancją?

  • Rafał Stępniewski
  • /
  • 0

Jakie są różnice między rękojmią, a gwarancją? Kiedy można dochodzić swoich praw z tytułu gwarancji, a kiedy rękojmi? Czy można dochodzić praw z obu tytułów jednocześnie? Dowiedz się z naszego poradnika

Przespi dotyczący gwarancji a rękojmi ma charakter bezwzględnie obowiązujący i nie można go zmienić.

Gwarancja a rękojmia

Warto pamiętać, że kupujący ma prawo składać roszczenia z tytułu rękojmi, niezależnie od tego czy gwarancja obejmuje dany produkt czy też nie. 

Samo udzielenie gwarancji nie wyłącza bowiem, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu rękojmi. W przypadku niemożności spełnienia świadczenia przez gwaranta, kupujący może dochodzić tego samego roszczenia z rękojmi

Sprawdź też:

Dochodzenie roszczeń z rękojmi czy gwarancji

To czy kupujący będzie dochodził roszczeń z gwarancji, czy z rękojmi, należy wyłącznie do niego. Trzeba pamiętać, że jeśli zdecyduje się dochodzić roszczenia z gwarancji, to nie spowoduje to, że straci uprawnienie do dochodzenia tego roszczenia z rękojmi. W przypadku niemożliwości spełnienia roszczeń przez gwaranta, kupujący może wybrać to samo roszczenie na postawie rękojmi.

Ma to szczególnie w sytuacji, gdy gwarantem nie jest sprzedawca. W takiej bowiem sytuacji, gdy sprzedawca jest równocześnie gwarantem, znaczenie ma wyraźnie określenie reżimu odpowiedzialności, z której kupujący wywodzi swoje roszczenia: czy z gwarancji, czy z rękojmi.

Wymiana rzeczy w ramach gwarancji nie wyłącza odpowiedzialności sprzedawcy za wady, które mogą wystąpić w przyszłości w rzeczy wymienionej.

Zawieszenie terminu rękojmi

W razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

Paragraf trzeci opisywanego artykułu jest nowy i ma zapewnić utrzymanie możliwości dochodzeni roszczeń z rękojmi w przypadku, gdy roszczenia z gwarancji okażą się nieskuteczne.

Z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie, ulega zawieszeniu termin do wykonywania uprawnień ramach rękojmi w stosunku do tej rzeczy. Dzięki temu, w przypadku nieskutecznej naprawy lub wymiany w ramach gwarancji, upływ czasu nie pozbawi kupującego możliwości korzystania z rękojmi, nawet w stosunku do tej samej wady.

Sprawdź także:

 

Termin do skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z uprawnień gwarancyjnych albo od bezskutecznego upływu czasu na ich wykonania .

Zatem wymiana rzeczy w ramach gwarancji nie wyłącza odpowiedzialności sprzedawcy za wady, które mogą wystąpić w przyszłości w rzeczy wymienianej.

Czas trwania odpowiedzialności sprzedawcy jest liczony przy tym jako cały czas od momentu pierwotnego wydania rzeczy, która była następnie wadliwa i wymieniana, a ponadto czas ten jest odpowiednio wydłużony o czas, kiedy rzecz była wymieniana.

 

Art. 579 kodeksu cywilnego

§ 1. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 2. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

§ 3. Jednakże w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji, albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

Tagi: reklamacje


Komentarzy 0