Jak wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Co to jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego? Potwierdza prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych na koszt NFZ, w czasie tymczasowego pobytu za granicą. Obowiązuje na terenie państw członkowskich UE oraz EFTA.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • Tomasz Wolf
 • /
 • 06 lutego 2019

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) może zostać wydana wyłącznie osobom, które mają prawo do świadczeń zdrowotnych, finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z przepisami krajowymi.

Ważne:

 • Korzystając z EKUZ za granicą pamiętaj, że podlegasz obowiązkom i prawom wynikającym z ustawodawstwa państwa członkowskiego UE i EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria) na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie.
 • Idąc do lekarza upewnij się, że działa w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej tego państwa.

Jak uzyskać EKUZ?

1. Wypełnij wniosek o:

 • czasowy pobyt turystyczny;
 • pobyt związany z nauką lub innym dłuższym pobytem czasowym;
 • wyjazd w związku z wykonywaniem pracy.

2. Wypełniony i podpisany wniosek możesz:

 • zeskanować i wysłać mailem do oddziału wojewódzkiego NFZ;
 • wysłać pocztą lub faksem do oddziału lub jednej z delegatur NFZ;
 • wysłać przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP;
 • złożyć osobiście w oddziale lub w jednej z delegatur NFZ.

Wnioski o wydanie EKUZ rozpatrywane są przez oddziały wojewódzkie oraz przez wybrane delegatury NFZ.

UWAGA! Każdy uczeń, student lub uczestnik studiów doktoranckich zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny po ukończeniu 18. roku życia musi załączyć do wniosku kopię aktualnej legitymacji ucznia, studenta lub inną formę zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.

3. Odbierz kartę:

 • osobiście w oddziale lub delegaturze NFZ;
 • na poczcie, jeśli w punkcie wniosku „Sposób odbioru karty” zaznaczysz pole: „Przesłać pocztą na adres”;
 • jeśli nie możesz osobiście odebrać karty, możesz kogoś upoważnić, wypełniając stosowny wniosek.

Jak długo ważna jest karta EKUZ?       

5 lat - karta wydana:

 • osobom pobierającym świadczenia emerytalne;
 • osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny w wieku poniżej 18. roku życia (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 lat);
 • osobom nieubezpieczonym, które nie ukończyły 18. roku życia i posiadają polskie obywatelstwo (okres ważności karty nie może być dłuższy niż data ukończenia przez te osoby 18 lat);
 • dzieciom i uczniom posiadającym własny tytuł do ubezpieczenia w wieku poniżej 18. roku życia (okres ważności karty nie może być dłuższy niż data ukończenia przez te osoby 18 lat);
 • osobom pobierającym nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

18 miesięcy - karta wydana osobom ubezpieczonym:

 • zatrudnionym;
 • prowadzącym pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą;
 • pobierającym zasiłek lub świadczenie przedemerytalne;
 • pobierającym rentę;
 • zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny w wieku powyżej 18. roku życia;
 • studentom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię;
 • dzieciom i uczniom posiadającym własny tytuł do ubezpieczenia w wieku powyżej 18. roku życia. 

6 miesięcy - karta wydana osobom uprawnionym na podstawie przepisów krajowych:

 • nieubezpieczonym kobietom posiadającym obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu;
 • nieubezpieczonym kobietom posiadającym status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu;
 • nieubezpieczonym osobom, które nie ukończyły 18. roku życia i posiadają miejsce zamieszkania na terytorium RP, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo zezwolenie na pobyt czasowy (okres ważności karty nie może być dłuższy niż data ukończenia przez te osoby 18 lat).

2 miesiące - karta wydana osobom:

 • bezrobotnym zarejestrowanym w Urzędzie Pracy,
 • niewymienionym wcześniej osobom ubezpieczonym.

W innych przypadkach:

90 dni - karta wydana osobom, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza (uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

42 dni - karta wydana kobietom w okresie połogu, posiadającym obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprawdź też: Ferie bez nart i śniegu. Jak uzyskać odszkodowanie?

Czego nie pokrywa karta EKUZ?

Na bezpłatną pomoc lekarską, udzieloną przez zagraniczne placówki medyczne, możemy liczyć tylko w zakresie określonym przepisami danego państwa członkowskiego UE. Przykładowo, w Niemczech trzeba zapłacić za pierwszą wizytę u lekarza, a każdy dzień pobytu w szpitalu kosztuje 10 euro. Z kolei we Francji posiadacz EKUZ i tak zapłaci 30 proc. wysokości honorarium lekarza, 20 proc. kosztów leczenia stacjonarnego i 25 proc. szpitalnego oraz od 35 do 65 proc. kosztów leków. We Włoszech za niektóre leki trzeba zapłacić 50, a nawet 100 proc. ceny, a w Belgii opłacimy z własnej kieszeni 25 proc. kosztów zarówno leczenia, jak i lekarstw.

Na podstawie: gov.pl/web/zdrowie

Sprawdź też: Skarga na lekarza, przychodnię lub szpital – gdzie i jak złożyć?

Komentarze