Zmiana ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Na początku przyszłego roku zmieni się prawo antymonopolowe - z dniem 18 stycznia 2015 wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów.

Projekty rozporządzeń do nowych przepisów przygotował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dotyczą one programu łagodzenia kar leniency oraz kontroli koncentracji. Projekty trafiły do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych. Uwagi można było zgłaszać do 17 października.

  • Rafał Stępniewski
  • /
  • 10 listopada 2014
  • /
  • 0

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów wprowadza kilka istotnych zmian, dotyczących konsumentów. Poniżej najważniejsze z nich:

  • Prezes UOKiK będzie miał możliwość publicznego ostrzegania o praktykach naruszających zbiorowe interesy konsumentów, a które mogą narazić ich na poważne straty finansowe lub mieć niekorzystne skutki dla szerokiego kręgu konsumentów.

  • Zmiany obejmą program łagodzenia kar – leniency (ang. łagodność, pobłażliwość). Program ten umożliwia uczestnikowi niedozwolonego porozumienia, uniknięcia lub obniżenia sankcji finansowej, w zamian za współpracę z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i dostarczenie informacji na temat zmowy. Obecnie tylko podmiot, który jako pierwszy poinformuje Urząd o niedozwolonych praktykach, może liczyć na całkowite zwolnienie z kary finansowej – pozostali na obniżenie sankcji. Nowe rozwiązanie, tzw. leniency plus, umożliwi przedsiębiorcy, który złoży wniosek jako drugi lub kolejny, uzyskanie dodatkowego obniżenia kary o 30 proc., jeśli tylko poinformuje Urząd o innej zmowie, której również był uczestnikiem. W tej drugiej sprawie będzie miał status pierwszego wnioskodawcy i uniknie w niej kary finansowej. Rozszerzenie programu pozwoli na wykrycie i wyeliminowanie zmów cenowych, które oznaczają wyższe koszty płacone przez konsumentów. W decyzji kończącej postępowanie UOKiK będzie miał możliwość wskazania przedsiębiorcy, jakie działania ma podjąć w celu usunięcia skutków naruszenia lub zaprzestania niedozwolonej praktyki.

  • Analizowanie wniosków w sprawie fuzji i przejęć będzie dwuetapowe. Proste sprawy rozpatrywane będą w ciągu miesiąca, natomiast bardziej złożone – przez dodatkowe cztery miesiące. Takie rozwiązanie stosuje Komisja Europejska oraz wiele krajowych urzędów. Przedsiębiorca jeszcze w toku trwającego postępowania pozna przewidywany kierunek rozstrzygnięcia, w tym zastrzeżenia Urzędu. Podczas prowadzonego postępowania będzie mógł się do nich odnieść, a nawet zmodyfikować zakres koncentracji, tak aby uniknąć decyzji zakazującej transakcji.

  • Na osoby fizyczne, odpowiedzialne za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję, będą nakładane kary pieniężne, maksymalnie do 500 tys. euro. Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów ma zawierać zamknięty katalog naruszeń prawa, za które ukarane mogą zostać osoby fizyczne, tak aby wiadomo było, jakie praktyki zagrożone są karą finansową. Ponadto ostateczny wymiar kary będzie adekwatny do przewinienia, pod uwagę będzie się brało również zarobki oraz sytuację finansową danej osoby. Ma to wykluczyć automatyzm w ustalaniu wysokości sankcji, a maksymalny wymiar kary byłby nakładany jedynie w wyjątkowych sytuacjach.

Rafał Stępniewski

Rafał Stępniewski

prawodawstwo

Podziel się:

Powiązane posty

Zakupy rodzinne w sklepie
08 listopada 2014

Oznakowanie towarów żywnościowych

Od 13 grudnia 2014 r., stosowane będzie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Rozporządzenie obowiązuje w ...

Rodzina na lotnisku
10 listopada 2014

Wielkość opóźnienia samolotu a czas przylotu

Jak należy rozumieć pojęcie „czas przylotu” używane do celów określenia wielkości opóźnienia? - wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 4 września 2014 r. Pojęcie „czasu przylotu” używane do celó...

Rozmowa w biurze
10 stycznia 2018

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

Jednym z obowiązków wynikających z nowej ustawy o prawach konsumenta jest obowiązek informowania klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszc...