google

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I KONSUMENTÓW - mówimy jak jest w praktyce

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Polityka Bezpieczeństwa Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Rzetelny Konkurs

Alternatywne metody rozstrzygania sporów jako obowiązek z Ustawy o prawach konsumenta

Obowiązek informowania konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do tych procedur w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość wynika m.in. z faktu, że w ubiegłym roku Parlamentu Europejski i Rady Unii Europejskiej przyjęły: dyrektywę w sprawie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (dyrektywa ADR) oraz rozporządzenie w sprawie rozwiązywania sporów przez Internet (rozporządzenie ODR).

Za przygotowanie założeń do projektu ustawy odpowiedzialny jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. ADR (Alternative Dispute Resolution) to alternatywne metody rozstrzygania sporów. Wykorzystuje się je w rozwiązywaniu nieporozumień między przedsiębiorcą a konsumentem. Charakteryzują się tym, że toczone w ich ramach postępowania prowadzone są bez udziału sądu, przez niezależną osobę trzecią – np. mediatora lub arbitra. Pozwala to na szybsze, tańsze i mniej sformalizowane rozwiązanie konfliktu.

Z kolei ODR to Internetowe rozstrzyganie sporów czyli zastosowanie alternatywnych metod rozstrzygania sporów z pomocą technologii internetowych. Podmioty ODR pomagają konsumentom i przedsiębiorcom w rozpatrzeniu ich sporu za pośrednictwem Internetu. Taki sposób rozstrzygania sporów jest pomocny szczególnie w wypadku zakupów przez Internet, gdy konsument i przedsiębiorca często znajdują się daleko od siebie.

Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich ma za zadanie wprowadzić do polskiego prawa unijne przepisy. Planowane jest, aby dzięki tej ustawie polubowne rozwiązywanie sporów stało się łatwiejsze, szybsze i jednakowe dla wszystkich konsumentów w Unii Europejskiej. Swoim zasięgiem ma obejmować wszystkie branże z wyjątkiem usług medycznych oraz niektórych usług edukacyjnych. Jak twierdzi UOKIK, jego analizy wskazują, że optymalnym rozwiązaniem dla naszego kraju będzie utrzymanie i rozbudowa mieszanego systemu pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w którym istnieją pozasądowe instytucje podejmujące interwencje (tzw. podmioty ADR) zarówno niepubliczne (utworzone przez np. organizacje przedsiębiorców z danej branży), jak i publiczne, działające przy organach właściwych dla poszczególnych sektorów rynku. Powinno to zapewnić fachowość i profesjonalizm podmiotów ADR z jednej strony oraz możliwość współpracy i wzajemnego uzupełniania się z drugiej strony.

Alternatywne metody rozstrzygania sporów sa zwykle tańsze, prostsze i przede wszystkim szybsze dla konsumentów niż dochodzenie swoich spraw na drodze sądowej. Większość sporów jest rozstrzygana w ciągu 90 dni. Procedury ADR w większości są dla konsumentów nieodpłatne, co może determinować chęć poddania sporu pod ADR. Ponadto, podmioty ADR staną sie dostępne dla wszsytkich konsumentów sporów umownych w całej UE.

Ważna informacja to taka, że osoby dokonujące przez Internet zakupów w innych krajach UE oraz przedsiębiorcy sprzedający towary lub usługi wewnątrz UE będą mogli rozstrzygać swoje spory umowne bezpośredio w Internecie za pomocą platformy ODR. 

Ponadto UOKIK proponuje utworzenie podmiotu ADR o charakterze horyzontalnym działającym przy Inspekcji Handlowej, który miałby wypełnić ewentualne luki w nowym systemie poprzez założenie, że podmiot ten będzie kompetentny w sprawach, dla których nie zostałby utworzony wyspecjalizowany podmiot ADR. Zgodnie z założeniami, system ADR w Polsce będzie otwarty, czyli będą mogły do niego przystąpić nowe podmioty utworzone np. przez organizacje przedsiębiorców, a także pozwoli na zmianę zakresu ich działania.